Phát triển chiến lược quản lý theo danh mục hàng hóa phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp

Category Management

Procurement Professional Series

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Đào tạo Hybrid
Offline song song Online

2024

1.5 ngày

Các chủ đề trong khóa học

Phân tích danh mục & chi tiêu

Chiến lược & chiến thuật danh mục

Hợp tác kinh doanh trong quản lý danh mục

Giám sát & đo lường hiệu suất quản lý danh mục

Quản lý rủi ro trong quản lý danh mục

Tối ưu và cải tiến liên tục

Khóa học trong chuỗi

Khóa học Category Management là một trong 5 khóa học của Chuỗi chương trình đào tạo nâng cao và chuyên sâu về mua hàng - Procuremement Professional Series, cung cấp cho học viên các công cụ & kỹ năng để phát triển chiến lược quản lý theo danh mục hàng hóa phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp.

Category Management giúp học viên phát triển được các chiến lược quản lý theo danh mục hàng hóa phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, cũng như đo lường và cải thiện được hiệu quả và giá trị của quản lý theo danh mục hàng hóa. Học viên sẽ được hướng dẫn cách sử dụng các công cụ và phương pháp quản lý theo danh mục hàng hóa như Category Strategy Development, Category Sourcing Plan, Category Implementation Plan, Category Performance Measurement & Category Continuous Improvement...
 • Introduction
 • Category Analysis and Planning
 • Category Strategies and Tactics
 • Supplier Relationship Management (SRM) in Category Management
 • Category Implementation and Performance Monitoring
 • Category Risk Management and Mitigation
 • Category Optimization and Continuous Improvement 

Nội dung chi tiết

LIÊN HỆ TƯ VẤN

 • Procurement Analyst
 • Contract Manager
 • Category Manager
 • Procurement Manager
 • Support Manager
 • Quality Assurance Manager

Khóa học phù hợp cho:

Copyright © 2023 | VILAS - Vietnam Logistics and Aviation School