Phát triển kỹ năng & kiến thức để lập kế hoạch, quản lý & kiểm soát chi phí, hợp đồng & rủi ro trong kinh doanh.

Advanced Contract & Financial Management

Procurement Professional Series

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Đào tạo Hybrid
Offline song song Online

2024

2 ngày

Khóa học phù hợp cho:

 • Category Manager
 • Procurement Manager
 • Support Manager
 • Quality Assurance Officer
 • Senior Buyer
 • Buyer
 • Operational Buyer
 • Procurement Analyst
 • Contract Manager
 • Quality Assurance Manager 

Các chủ đề trong khóa học

Quản lý & kiểm soát chi phí kinh doanh

Phân tích chi phí & định giá

Dự báo & quản lý dòng tiền trong mua hàng

Đo lường & đánh giá hiệu quả hợp đồng

Quản lý rủ ro trong hợp đồng

Tính pháp lý & tuân thủ hợp đồng

Khóa học trong chuỗi

Khóa học Advanced Contract & Financial Management là một trong 5 khóa học trong Chuỗi chương trình đào tạo nâng cao và chuyên sâu về mua hàng - Procuremement Professional Series cung cấp cho học viên các kỹ năng & kiến thức để quản lý hiệu quả chi phí & rủi ro trong kinh doanh.

Advanced Contract & Financial Management giúp học viên soạn thảo và kiểm tra được các điều khoản và điều kiện của hợp đồng mua hàng, cũng như quản lý được ngân sách và dòng tiền liên quan đến hoạt động mua hàng. Học viên sẽ được hướng dẫn cách sử dụng các công cụ và phương pháp quản lý hợp đồng và tài chính như Contract Drafting & Reviewing, Contract Terms & Conditions, Contract Risk Management, Contract Compliance & Audit, Budget Planning & Control, Cash Flow Forecasting & Management...
 • Advanced Contract Management
 • Advanced Financial Management in Procurement
 • Financial Risk Management in Procurement
 • Performance-based Contracting
 • Advanced Pricing and Cost Analysis
 • Contract Compliance and Legal Considerations
 • Financial and Contractual Performance Metrics

Nội dung chi tiết

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Copyright © 2023 | VILAS - Vietnam Logistics and Aviation School