Xây dựng và triển khai hiệu quả chiến lược nguồn cung & quản lý mối quan hệ bền vững với nhà cung cấp.

Strategic Sourcing &
Supplier Relationships

Procurement Professional Series

Đăng ký tư vấn

Đào tạo Hybrid
Offline song song Online

08 - 09/06/2024

2 ngày

Khóa học phù hợp cho:

 • Operational Buyer
 • Procurement Analyst
 • Buyer
 • Senior Buyer
 • Contract Manager
 • Category Manager
 • Procurement Manager
 • Support Manager
 • Quality Assurance Officer

Các chủ đề trong khóa học

Chiến lược nguồn cung

Quản lý quan hệ nhà cung cấp (SRM)

Xây dựng mối quan hệ bền vững với nhà cung cấp

Kỹ thuật đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp

Đàm phán & ký kết hợp đồng trong mối quan hệ với nhà cung cấp

Đo lường hiệu suất của nhà cung cấp & cải tiến liên tục

Khóa học trong chuỗi

Khóa học Strategic Sourcing & Supplier Relationships là một trong 5 khóa học trong Chuỗi chương trình đào tạo nâng cao và chuyên sâu về mua hàng - Procuremement Professional Series cung cấp cho học viên các công cụ & phương pháp để có thể xây dựng & thực hiện hiệu quả chiến lược nguồn cung & quản lý mối quan hệ bền vững với nhà cung cấp.

Strategic Sourcing giúp học viên thiết lập được các mối quan hệ đối tác chiến lược với các nhà cung cấp, cũng như tham gia và quản lý được các dự án hợp tác và đổi mới với các nhà cung cấp. Học viên sẽ được hướng dẫn cách sử dụng các công cụ và phương pháp quản lý mối quan hệ như Supplier Performance Management, Supplier Development, Supplier Innovation, Supplier Risk Management & Supplier Collaboration...

Supplier Relationships giúp học viên phân tích được các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến chiến lược mua hàng của doanh nghiệp, cũng như đề xuất và thực hiện các giải pháp cải tiến và tối ưu hóa chiến lược mua hàng theo mục tiêu kinh doanh. Học viên sẽ được hướng dẫn cách sử dụng các công cụ và phương pháp phân tích như SWOT, Porter’s Forces, Kraljic Matrix, Total Cost of Ownership, Spend Analysis, Supplier Segmentation, Supplier Relationship Management...
 • Introduction
 • Sourcing Strategies
 • Supplier Relationship Management (SRM)
 • Strategies for Building Strong Supplier Relationships
 • Supplier Selection and Evaluation Techniques
 • Negotiation and Contracting in Supplier Relationships
 • Supplier Performance Measurement and Continuous Improvement

Nội dung chi tiết

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Copyright © 2023 | VILAS - Vietnam Logistics and Aviation School