Phát triển kỹ năng quan trọng mà các chuyên gia mua hàng cần để thành công trên bàn đàm phán.

Advanced Negotiation

Procurement Professional Series

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Đào tạo Hybrid
Offline song song Online

20 - 21/07/2024

1.5 ngày

Các chủ đề trong khóa học

Nguyên lý trong thuật đàm phán

Chiến lược & chiến thuật đàm phán 

Kỹ thuật đàm phán thành công

Đàm phán trong bối cảnh cụ thể

Kỹ năng đàm phán để xây dựng mối quan hệ

Đạo đức trong đàm phán

Khóa học trong chuỗi

  • Operational Buyer
  • Procurement Analyst
  • Buyer
  • Senior Buyer
  • Contract Manager
  • Category Manager
  • Procurement Manager
  • Support Manager
  • Quality Assurance Manager

Khóa học phù hợp cho:

LIÊN HỆ TƯ VẤN

• Introduction to Advanced Negotiation
- Overview of negotiation concepts and principles
- Importance of advanced negotiation skills in complex environments
- Key characteristics of advanced negotiations
- Ethical considerations in advanced negotiation

• Advanced Negotiation Strategies
- Competitive vs. collaborative negotiation approaches
- Integrative negotiation and win-win strategies
- Cognitive biases and their impact on negotiations
- Analyzing interests and priorities in advanced negotiations
- Planning and preparation for advanced negotiations

• Advanced Negotiation Techniques
- Building rapport and trust in negotiations
- Advanced communication skills in negotiation (active listening, questioning, etc.)
- Managing emotions and handling difficult behaviors in negotiations
- Influencing and persuasion strategies in advanced negotiations
- Cross-cultural negotiation considerations

• Advanced Negotiation Tactics
- Hard vs. soft negotiation tactics
- Navigating power dynamics in negotiations
- Counteracting manipulation and manipulation tactics
- Handling impasse and deadlock situations in negotiations
- Managing concessions and trade-offs in complex negotiations

• Advanced Negotiation in Specific Contexts
- Negotiating in multi-party and team environments
- Contract negotiations and legal considerations
- Labor negotiations and union bargaining
- International negotiations and global business environments
- Negotiating in crisis situations and high-stakes scenarios

• Advanced Negotiation Skills for Building Relationships
- Building long-term relationships through negotiation
- Negotiation as a tool for strategic relationship management
- Managing ongoing relationships and resolving conflicts
- Negotiating in a collaborative and cooperative manner
- Creating win-win outcomes for sustainable relationships

• Ethical Considerations in Advanced Negotiation
- Ethical issues and dilemmas in advanced negotiation
- Understanding the impact of unethical behavior in negotiations
- Applying ethical decision-making frameworks in negotiations
- Building trust and maintaining integrity in advanced negotiations
- Ethical considerations in cross-cultural negotiations
Khóa học Advanced Negotiation là một trong 5 khóa học của Chuỗi chương trình đào tạo nâng cao và chuyên sâu về mua hàng - Procuremement Professional Series, cung cấp cho học viên các công cụ & kỹ năng để thành công trên bàn đàm phán.

Advanced Negotiation giúp học viên áp dụng được các kỹ năng và kỹ thuật đàm phán và thương lượng cao cấp trong các tình huống khó khăn và phức tạp, cũng như xử lý được các xung đột và vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch. Học viên sẽ được hướng dẫn cách sử dụng các công cụ và phương pháp đàm phán như BATNA, ZOPA, Win-Win Negotiation, Negotiation Tools - Techniques - Mistakes...

Nội dung chi tiết

Copyright © 2023 | VILAS - Vietnam Logistics and Aviation School